We gaan fietsen!

Gedurende vier dagen, van woensdag 6 oktober tot zaterdag 9 oktober zal er gefietst worden langs de fameuze toekomstige overstromingslijn in 2100.

Dag 1: Poperinge – Jabbeke
Dag 2: Jabbeke – Deinze
Dag 3: Deinze – Breendonk
Dag 4: Breendonk – Antwerpen
(klik op de links voor de voorlopige routes die later nog helemaal worden bevestigd)

Het startschot wordt feestelijk gegeven in Poperinge. De hele tocht (+- 325km) zal afgelegd worden door een vaste groep van 50 fietsers die zich hiervoor kunnen inschrijven en waarvoor wij slaapgelegenheid, catering, bagagetransport, … organiseren.

De laatste dag van de route, dag 4, trekken we open voor het grote publiek met een gezinsvriendelijk traject voor het laatste gedeelte: van Sint-Katelijne-Waver (35km) of Hoboken (10km) tot Antwerpen. Op deze manier kunnen ook gezinnen en minder ervaren fietsers aansluiten. We sluiten onze Ride The Tide tocht af met een groot feestevenement in Antwerpen. Meer details hierover volgen nog!

EXTRA: Als Climate Express doen we er een rit bij op dag 5 en rijden we van Antwerpen naar Brussel om op zondag 10 oktober deel te nemen aan de grootse national actie Back To The Climate.

Wil je graag een enkele of meerdere etappes meedoen van een bepaalde dag in plaats van de volledige tocht? Dit kan zeker! Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Maar dan gaan we wel vragen om zelf je eten en drinken te voorzien (en eventuele accommodatie).

Wacht niet langer en schrijf je nu in voor Ride The Tide via dit inschrijvingsformulier.

 

Wat willen we onder de aandacht brengen?

Er zijn al heel wat politieke beloften gedaan om onze planeet klimaatpositief te maken en leefbaar te houden voor de mensheid. Maar tot nu toe waren de meeste van deze beloften enkel op papier, de echte (noodzakelijke) acties zijn zeldzaam en ontoereikend om de aarde te behoeden voor een opwarming hoger dan goed onder 1,5°C . En op het ogenblik zitten we al met een stijging van ongeveer 1,2°C, onze planeet heeft niet stilgezeten de laatste 15 jaar.

Veel mensen denken dat de opwarming van de aarde ons (België) gewoon een lekker, zonnig, zuidelijk klimaat zal geven, en lachen het weg. Want wie houdt er niet van wat meer zomer, toch? Het is echter waarschijnlijker dat de opwarming ons extremer weer zal brengen: meer en langere droogtes, meer hevige regens én een stijging van het zeeniveau.

De hevige overstromingen in ons land en bij onze buurlanden deze zomer zijn al een desastreus begin.

coastal flood threat in Belgium by coastal.climatecentral.org

Deze kaart toont in het rood de delen die naar verwachting in 2100 eenmaal (of meermaals) per jaar zullen overstromen bij de huidige voorspelde wereldwijde temperatuurstijging van 3°C. Daaruit blijkt dat belangrijke delen van de laaggelegen gebieden in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, en in mindere mate Antwerpen en Vlaams-Brabant jaarlijks met overstromingen te maken zullen krijgen. Echter, hebben we gemerkt deze zomer dat de overstromingsproblematiek heel het land aangaat en ook belangrijke delen van Limburg en Wallonië geteisterd worden. Dit brengt o.a. schade toe aan de landbouwproductie van het hele land en aan de bestaansmiddelen van honderdduizenden mensen. Het is een bedreiging voor fauna en flora, voor de economische stabiliteit en huizenmarkt, en creëert onzekerheid voor nog veel meer mensen in verschillende aspecten van hun leven: economisch, sociaal, cultureel, toerisme,… om er maar een paar op te noemen.

We moeten meer mensen bewust maken van het feit dat het geen “ver van huis” show is, dat ook wij de gevolgen zullen ondervinden in België en wat die gevolgen juist kunnen inhouden. Hoe meer mensen zich bewust worden van de lokale risico’s, en hoe meer deze in kaart worden gebracht, hoe meer druk er op onze politici zal staan.

Wanneer gaat het door?

Schrijf het alvast in je agenda: we starten op woensdag 6 oktober en rijden het traject tot zaterdag 9 oktober, om af te sluiten in Brussel op zondag 10 oktober. 
Waarom dan? 
– omdat in november de klimaat-toponderhandelingen zullen plaatsvinden in Glasgow (COP26)
– omdat midden oktober deze COP26 voorafgegaan wordt door een Eurotop over dat onderwerp
– omdat 10 oktober een nationale actiedag wordt met Back To The Climate onder leiding van Klimaatcoalitie (check het event hier)

Vergeet je niet in te schrijven!

Wil je deelnemen aan onze Ride The Tide actie, aarzel dan niet om je in te schrijven via dit inschrijvingsformulier.
Let op dat inschrijven verplicht is als je de hele tocht wil doen met eten en accommodatie. Voor afzonderlijke trajecten is geen inschrijving vereist, maar toch is het handig om op de hoogte te blijven van de laatste updates. Tot dan!!

En, je kan helpen!

We hebben zeker baat bij wat kennis en/of enthousiasme van algemene én lokale vrijwilligers. Wil je ons meehelpen voor en/of tijdens de actie? Of ken je iemand die dat kan? Neem dan contact op met Barbro via barbro@climate-express.eu of aarzel niet om je aan te geven als vrijwilliger!


We are going to ride our bikes!

During four days, from Wednesday 6 October to Saturday 9 October, we will cycle along the famous future flood line in 2100.

Day 1: Poperinge – Jabbeke
Day 2: Jabbeke – Deinze
Day 3: Deinze – Breendonk
Day 4: Breendonk – Antwerpen
(Click on the links for the provisional routes which will be fully confirmed later)

The starting shot will be given in Poperinge. The whole tour (+- 325km) will be done by a fixed group of 50 cyclists who can register for this and for whom we organize sleeping facilities, catering, luggage transport, …

The last day of the route, day 4, will be open to the general public with a family-friendly route for the last part: from Sint-Katelijne-Waver (35km) or Hoboken (10km) to Antwerp. This way, families and less experienced cyclists can also join. We will conclude our Ride The Tide tour with a big party event in Antwerp. More details will follow!

EXTRA: As Climate Express we will add a ride on day 5 and we will ride from Antwerp to Brussels to participate in the great national action Back To The Climate on Sunday, October 10.

If you would like to participate in one or more stages of a particular day instead of the entire trip, this is certainly possible! The more the merrier. But then we will ask you to provide your own food and drink (and possibly accommodation).

Don’t wait any longer and register now for Ride The Tide via this registration form.

 

What do we want to bring to your attention?

A lot of political promises have been made to make our planet climate-positive and livable for humanity. But until now, most of these promises were only on paper, the real (necessary) actions are rare and insufficient to keep the earth from warming higher than well below 1.5°C . And at the moment we are already at an increase of about 1.2°C, our planet has not been sitting still for the last 15 years.

Many people think that global warming will just give us (Belgium) a nice, sunny, southern climate, and laugh it off. After all, who doesn’t like a little more summer, right? However, it is more likely that global warming will bring us more extreme weather: more and longer droughts, more heavy rains and a rising sea level.

The severe flooding in our country and in our neighboring countries this summer is already a disastrous start.

coastal flood threat in Belgium by coastal.climatecentral.org

This map shows in red the areas that are expected to be flooded once (or more) a year in 2100 at the current predicted global temperature increase of 3°C. It shows that important parts of the world’s oceans and seas are in danger of flooding. It shows that significant parts of the low-lying areas in the provinces of West Flanders, East Flanders, and to a lesser extent Antwerp and Flemish Brabant will experience annual flooding. However, we have noticed this summer that the flooding problem affects the whole country and that important parts of Limburg and Wallonia are also affected. Among other things, this damages the agricultural production of the entire country and the livelihoods of hundreds of thousands of people. It is a threat to fauna and flora, to economic stability and the housing market, and creates uncertainty for many more people in various aspects of their lives: economic, social, cultural, tourism,… just to name a few.

We need to make more people aware of the fact that it is not a “far from home” show, that we too will be affected in Belgium and what exactly those effects can entail. The more people become aware of the local risks, and the more they are mapped out, the more pressure there will be on our politicians.

When will it take place?

Write it down in your diary: we start on Wednesday 6 October and will drive the route until Saturday 9 October, concluding in Brussels on Sunday 10 October.
Why? 
– because in November the climate summit negotiations will take place in Glasgow (COP26)
– because in mid-October, this COP26 will be preceded by a Eurotop on the same subject
– because October 10 will be a national day of action with Back To The Climate led by Klimaatcoalitie (check the event here)

Don’t forget to sign up!

If you want to participate in our Ride The Tide action, don’t hesitate to register via this registration form.
Please note that registration is mandatory if you want to do the whole ride with food and accommodation. No registration is required for individual sections, but it is still useful to stay informed about the latest updates. See you then!!!

And, you can help!

We certainly benefit from some knowledge and/or enthusiasm from general and local volunteers. Would you like to help us before and/or during the action? Or do you know someone who can? Then contact Barbro at or don’t hesitate to volunteer!