French flag speech bubble
logo-climate-express

Home   |   Wie zijn we?   |   Geschiedenis   |   Acties   |   Media   |   Agenda   |   Partners   |   Contact

Wie zijn we? 

Climate Express is een enthousiaste en groeiende groep vrijwilligers. Politiek ongebonden streven we naar een maatschappij die zowel klimaatduurzaam als sociaal rechtvaardig en herverdelend is.
Om klimaatopwarming te keren is een ambitieuze systeemverandering nodig, waarin het welzijn van mens en natuur centraal staat, niet de winst van enkelen. Om deze verandering te bereiken, geloven wij in de kracht van de massa’s, in collectieve actie, in democratie, inspraak en medezeggenschap.

Wat willen we? 

We willen een daadkrachtige en solidaire aanpak van de klimaatproblematiek. We kloppen bij politici en beleidsmakers aan met  zes concrete eisen.

1

Iedereen mee

Ongelijkheid, discriminatie en racisme zijn structureel sociaal-maatschappelijke problemen die tevens als een rode draad door het klimaatverhaal lopen. In tijden van crisis worden deze mechanismen zichtbaarder en systematisch aangewakkerd. De strijd voor duurzaamheid is een strijd voor een warme, solidaire en inclusieve samenleving, waarin iedereen toegang heeft tot enkel duurzame producten en diensten. Dit vereist een herverdeling van de 1% rijksten naar zowel de midden- en zeker de lage inkomens.

Het betekent ook dat werknemers van de fossiele, nucleaire en andere activiteiten in transitie betrokken moeten worden in het ontwikkelen van een positief perspectief, zoals het omschakelen van hun bedrijf. Het beleid moet alle vormen van racisme en discriminatie tegengaan en inzetten op een rechtvaardige transitie met vormingen, sociale dialoog, sociale bescherming, en zekerheid op waardig werk. Elke beleidsmaatregel dient daarom dubbel afgetoetst te worden op zowel klimaat duurzaamheid als sociale rechtvaardigheid.

2

Het globale Zuiden verdient onze solidariteit

De landen uit het globale Zuiden zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering en zijn er het minst verantwoordelijk voor. Ook zij hebben recht op duurzame ontwikkeling. Gezien de historische verantwoordelijkheid van de reeds lang geïndustrialiseerde landen dient ook België haar internationale beloftes voor klimaatfinanciering na te komen en te verhogen. Een eerlijke bijdrage aan het klimaatfonds bedraagt minstens 500 miljoen euro per jaar. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van innovatieve financieringsbronnen zoals onder andere een veralgemeende taks op financiële transacties van grote vermogens en bedrijven of de heroriëntering van subsidies voor fossiele brandstoffen. 

Bovendien zal klimaatverandering nog vele klimaatvluchtelingen met zich meebrengen. In een Europese context moet België dus ook werk maken van internationale solidariteit met een duidelijke visie over mogelijke migratiescenario's en een humaan asielbeleid. België zal sociaal rechtvaardige inspanningen op elk vlak moeten leveren (economisch, financieel, commercieel, politiek, ontwikkelingssamenwerking, etc.) zodat het globale Zuiden de noodzakelijke brede ontwikkeling zelf kan realiseren, waardoor mensen hun thuisland niet hoeven te ontvluchten. 

3

Voeding uit duurzame landbouw en landbeheer

Voeding, landbouw en landbeheer zijn samen één van de belangrijkste bronnen van broeikasgassen en veroorzaken een massaal en snel verlies van biodiversiteit. Een omslag naar een regeneratief land- en waterbeheer en andere voeding is noodzakelijk om ertoe bij te dragen dat ruim voor 2040 broeikasgasemissies netto opgenomen worden. Dit vergt een geïntegreerd biodivers natuurbeheer dat zowel de natuurgebieden als de landbouw omvat, met onder andere volledig agro-ecologische, biologische cultivatie, een focus op plantaardige in plaats van dierlijke voedselbronnen, meer (en meer aaneengesloten) natuur- en wildgebieden, biodiverse graslanden en drassige gebieden.

Bovendien dient voedselverspilling vanaf de bron tot bij de consumenten vermeden te worden. De hele sector van een geïntegreerd land-, natuurbeheer en voedingsketen zal meer arbeidsplaatsen creëren, eerlijk vergoed via betere prijzen en vergoedingen voor ecosysteemdiensten.

4

De toekomst is hernieuwbaar en circulair

Ruim voor 2040 moet onze energie 100% hernieuwbaar en onze economie 100% circulair zijn. Investeren in fossiele en nucleaire brand- en grondstoffen behoort tot de logica van vorige eeuw. Laat steenkool, olie, gas en uranium/thorium in de grond en sluit de versleten kerncentrales; de toekomst is hernieuwbaar en begint vandaag! Hiervoor zijn een kernuitstap ten laatste tegen 2025 en een nul uitstoot van broeikasgassen ruim voor 2040 onontbeerlijk.

De industrie moet een circulaire economie actief helpen realiseren, onder andere door reeds uitgestoten broeikasgassen op te nemen en blijvend vast te houden. Het energiesysteem moet een hernieuwbaar, efficiënt en democratisch systeem zijn, zowel voor decentrale als centrale energie, dat energie toegankelijk en betaalbaar maakt voor iedereen. Dit vergt een moedig en daadkrachtig beleid en massale investeringen om de industrie en energiesectoren – en al hun werknemers – een duurzame en sociaal rechtvaardige transitie te laten doormaken.

5

Iedereen recht op klimaatneutraal wonen

Iedereen heeft ruim voor 2040 recht op een klimaatneutrale, nieuwe of gerenoveerde woning. Enkel warmte-, elektriciteit en andere bronnen zonder uitstoot van broeikasgassen komen hiervoor in aanmerking, zoals warmtenetten en -pompen, aardwarmte, elektriciteit uit eigen productie via zonnepanelen of van energiecoöperaties, openbare of andere bedrijven. Energienormen moeten ertoe leiden dat woningen klein,  compact en energiezuinig zijn en energie zuinig en zo efficiënt mogelijk aangewend wordt. Om draagvlak hiervoor te creëren dient dit kostenneutraal te zijn voor lage en middeninkomens. Financiële hulpmiddelen moeten het ook voor huurders mogelijk maken deel te nemen aan deze transitie. Zo kunnen derde-betaler regelingen de gewenste koers snel verbreden en verdiepen. 

Tegelijkertijd is er dringend nood aan een doortastend beleid van ruimtelijke ordening. Een volledige en onmiddellijke betonstop is aangewezen om verspreide bouw tegen te gaan, met focus op verbeterde gemeenschappelijke ruimte en natuur. Verdichting leidt tot verhoogde energie-efficiëntie en draagt bij aan het behalen van de eisen omtrent mobiliteit.

6

We stappen, trappen en rijden duurzaam en gedeeld

Onze mobiliteit moet diepgaand veranderen. Vanuit sociaal standpunt heeft iedereen recht op duurzame en betaalbare mobiliteit. Vanuit het klimaatstandpunt moet de toekomstige mobiliteit klimaatneutraal zijn ruim voor 2040. Daarvoor is een geïntegreerd publiek, multimodaal vervoerssysteem nodig. Dat wil zeggen dat er een stop komt aan elke vorm van op fossiele en biobrandstof aangedreven mobiliteit, en voluit gegaan wordt voor een duurzame STOP: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en (gedeelde) Private of individuele wagen.

De verbrandingsmotor moet verdwijnen in nieuwe personenwagens vanaf 2025, zoals in Noorwegen. Vervoer moet via belastingvoordelen elektrisch gebeuren, met brandstofcellen, of met andere emissieloze aandrijvingen. En met een aangepaste timing goed voor 2040 zal dit ook volgen voor zwaar vervoer, op land, water, in de lucht en ruimte. Vliegreizen moeten worden  beperkt, en op korte afstand vervangen worden door bijvoorbeeld verbeterde lange-afstandstreinen en innovatieve ontmoetingsmiddelen (zoals o.a. video-conferencing). Het zachte en openbare wegverkeer vormen de ruggengraat in het mobiliteitsnet. Ze dienen snel uitgebreid en beschermd te worden. 

Onze visie!

Time's Up, Rise Up!

Het klimaatthema is springlevend. Steeds meer mensen zijn bezorgd en komen op straat, nemen het heft in eigen handen en stampen zelf allerhande duurzame alternatieven uit de grond. Daarnaast steken ook positieve initiatieven meer en meer de kop op, zoals bijvoorbeeld energiecoöperaties en klimaatneutrale steden.

Toch hinkt ons klimaatbeleid nog steeds hopeloos achterop. Met de huidige beloftes van regeringen wereldwijd komen we nog altijd uit op een opwarming van ongeveer 3°C. Nochtans is de wetenschap duidelijk: gevaarlijke kantelpunten kunnen zich reeds voordoen ver onder 1,5°C. En dat risico mogen we niet lopen.

Om de opwarming blijvend te beperken tot ver onder 1,5°C – zoals de meest kwetsbare landen terecht eisen – moeten we wereldwijd ruim voor 2040 klimaatneutraal worden. Daarna moeten we de uitstoot van broeikasgassen omkeren in een netto opname van broeikasgassen uit de atmosfeer en oceanen.

Die aangescherpte doelstelling vergt enorme inspanningen op korte tijd. De komende jaren zijn dan ook bepalend voor onze kansen om de klimaatopwarming te keren. Er is geen tijd meer voor getalm, geen excuus voor uitstel. We moeten naar de hoogste versnelling gaan.

In plaats van hopeloos achterop te hinken, dient België haar klimaatengagementen drastisch op te voeren. Alle Belgische overheden moeten dringend werk maken van een ambitieus Nationaal Energie -en Klimaatplan. Dit vergt een samenhangend binnenlands beleid in alle sectoren, zonder compensatiemechanismen, waarbij klimaatinspanningen in het buitenland niet mogen worden meegerekend als binnenlandse inspanningen. Bovendien moet België mee ijveren voor een afdwingbaar internationaal klimaatbeleid en daarin een voortrekkersrol spelen.

System Change, Not Climate Change!

Grote problemen vragen om een ambitieuze aanpak. De uitdaging is enorm en onze individuele inspanningen zijn waardevol maar ontoereikend: onduurzaamheid zit immers ingebakken in het maatschappelijk systeem, en bepaalt overwegend wat individuen kunnen doen. Systeemverandering is daarom beslissend.

We willen een rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving. Dit betekent dat iedereen, hier en in het globale Zuiden, meegenomen wordt, en dat niemand achtergelaten wordt. Dit noodzaakt een ernstige herverdeling vanuit de 1% rijksten van middelen en macht om de ongelijkheid in al haar vormen drastisch te verminderen. Dit geldt des te meer omdat klimaatverandering meer de middenklasse, en het meest de meest kwetsbaren treft.

Deze doelstellingen vergen een sterk politiek kader met bindende afspraken. Daarvoor hebben we overheden nodig die investeren in een daadkrachtig sociaal klimaatbeleid en de industrie reguleren. En daar wringt net het schoentje. De broodnodige transitie wordt afgeremd door een gebrek aan verantwoordelijkheidszin en langetermijnvisie bij bedrijven en politici door hun focus op korte-termijn winst en kortzichtige politieke belangen. 

Er is nood aan een maatschappelijke koerswijziging, waar niet winst, maar mens en milieu centraal staan. Aan een participatief klimaatbeleid dat respect heeft voor inclusiviteit, de toekomstige generaties en de grenzen van de natuur. Waar water, grond, wind, energie en lucht in handen zijn van de gemeenschap. Enkel zo kunnen ontluikende alternatieven echt bloeien en valt er niemand uit de boot in de overgang naar een duurzame samenleving.

Power To The People!

De geschiedenis leert het ons: wanneer burgers massaal en verenigd in actie komen, kunnen we de krachtsverhoudingen doen keren en de samenleving op het juiste spoor brengen. Kijk maar naar de strijd om het algemeen stemrecht in België, de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten, het verzet van Gandhi, of de vrouwenrechtenbeweging.

Wereldwijd komen ook voor het klimaat mensen op straat. De klimaattop van Parijs (2015) en de massale beweging errond waren een belangrijke mijlpaal. Enkele jaren later leefde de klimaatbeweging opnieuw op als nooit tevoren, onder de onvermoeibare impuls van de jongeren. Met collectieve, vreedzame acties schrijft Climate Express zich in die wereldwijde beweging in, voeren we de druk op onze beleidsmakers op en bouwen we mee aan de nodige maatschappelijke en politieke shift.

Met onze acties streven we naar systeemverandering. Daarom werken we als Climate Express ook samen met andere bewegingen en willen we andere strijden versterken, in het bijzonder van degenen wiens stemmen in de huidige logica maar al te vaak verloren gaan. Tegelijkertijd willen we de klimaatbeweging zelf verbreden, toegankelijker en inclusiever maken voor werkende mensen, werklozen, zieken, gepensioneerden, mensen met een beperking, mensen met eender welke huidskleur, taal, geloof, gender. We vormen samen een kleurenpalet van stemmen in de straten.

Om een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid te vertalen in beslissingen en daden willen we een democratie die verder gaat dan om de vier jaar een bolletje kleuren. We willen dat burgers en middenveldorganisaties (vakbonden, klimaatorganisaties, wijkcomités, enz.) op elk niveau een beslissende inbreng kunnen hebben. We gaan voor een klimaatbeleid voor en door de mensen zelf.

Follow us @ Facebook |  Instagram  |TwitterFlickr  |  Youtube